Hotel Albellus Tipy na výlet Ceník Galerie Kontakty
Menu ▼

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

vydané v souladu s ustanovením §273 odst.1 zákona č.513/1991 Sb.

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb hotelem ALBELLUS podrobně upravují uzavření a obsah smlouvy o poskytování služeb v hotelu ALBELLUS

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti ŽLTC s.r.o. – provozovna HOTEL ALBELLUS, je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v hotelu ALBELLUS. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech ujednání pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením rezervace hotelu ALBELLUS, resp. Objednávky Klienta – uznává Klient následující Všeobecné obchodní podmínky za závazné pro všechna plnění související s předmětem Všeobecných obchodních podmínek.

I. Objednávka, potvrzení rezervace

Objednávka hotelového pobytu musí mít písemnou formu ( faxem, nebo elektronickou poštou ):

e-mail: recepce@hotelalbellus.cz Tato adresa je chráněna proti spamování

Hotel ALBELLUS, Rokycanova 4358/21, Brno, 615 00

tel: +420 548 211 514, +420 774 525 225

fax: +420 548 211 801

Objednávku hotel ALBELLUS potvrdí do 24 hod. po obdržení objednávky rezervace ubytování –

e-mailem, nebo faxem.

V potvrzení objednávky hotel ALBELLUS uvede, zda požaduje zaplacení zálohy a v jaké výši; údaje pro platbu zálohy jsou součástí potvrzení objednávky.

Přistýlky jsou na vyžádání a musejí být potvrzeny hotelem.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rezervace se stává platnou teprve okamžikem uhrazení zálohy uvedené v potvrzení objednávky.

Není-li záloha uhrazena v termínu uvedeném na potvrzení rezervace, hotel ALBELLUS má za to, že objednávka byla klientem zrušena.

II. Ceny, platby a stornopodmínky

Klient se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté hotelem ALBELLUS cenu stanovenou v aktuálním Ceníku a potvrzenou v Potvrzení rezervace, které je klientovi zasláno e-mailem.

Klient se zavazuje poskytnout hotelu ALBELLUS (požaduje-li to hotel ALBELLUS) zálohu ve výši a termínu splatnosti stanovených v Potvrzení rezervace. Nebude-li záloha Klientem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si hotel ALBELLUS právo zrušit sjednanou rezervaci.

Garance rezervace:

rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 19.00 hod v den příjezdu. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu je Klient povinnen oznámit tuto skutečnost do 15.00 v den příjezdu.

Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet hotelu ALBELLUS, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

Po dohodě s hotelem ALBELLUS má Klient možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či platební kartou.

Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má hotel ALBELLUS právo uplatnit po Klientovi vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,05% (podle repo sazby) z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

Hotel ALBELLUS si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

Platby budou uskutečněny v měně CZK či EUR. Ceny v měně EUR budou kalkulovány kursem stanoveným hotelem platným ke dni poskytnutí služby. Nyní je cena v EUR přepočítávána kurzem 27 Kč. Na EUR vracíme 24 Kč. Změna těchto kurzů je vyhrazena.

Storno objednávky je nutno učinit v písemné formě (faxem či elektronicky). Hotel ALBELLUS je povinnen přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

Rezervaci je možné zrušit pouze písemně, nejpozději do 24 hodin před příjezdem (do 15:00). Pozdější zrušení rezervace a neubytování se v rezervovaném termínu bude účtován cenou první noci.

Stornopodmínky pro období veletrhů (Amper, IBF a MSV) a Grand prix v Brně:

Rezervaci je možné zrušit pouze písemně, nejpozději do 1 měsíce před příjezdem (do 15:00). Pozdější zrušení rezervace a neubytování se v rezervovaném termínu bude účtován cenou ve výši zálohy.


Hotel je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:

Pokud klient pobyt/zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti.

V případě zrušení smlouvy z důvodů neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci) se storno poplatek neúčtuje. V případě zásahu vyšší moci není Klient oprávněn uplatňovat vůči hotelu ALBELLUS žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Hotel ALBELLUS je oprávněn stornopoplatky odečíst z klientem zaplacené zálohy

Za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu má hotel ALBELLUS právo, po dohodě s Klientem, ukončit pobyt bez náhrady, popř. účtovat Klientovi smluvní pokutu až do výše 50,00 EUR/pokoj.

III. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek hotelu ALBELLUS

Klient souhlasí se zasíláním obchodních nabídek hotelu ALBELLUS, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

IV. Shromažďování a užití informací o klientech

1.Hotel ALBELLUS vede aktuální evidenci všech svých klientů obsahující osobní a důvěrná data, která zpracovává, a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem České republiky. Údaje zákazníkem zadané jsou zpracovány elektronicky a slouží pouze k rezervačním a administrativním účelům. Vaše osobní údaje nebudou použity žádným jiným způsobem bez Vašeho souhlasu a nebudou poskytnuty třetí straně.

2. Hotel ALBELLUS se zavazuje, že s údaji o klientovi vedenými v evidenci podle odstavce 1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených, či umožněných zákonem, nebo dohodnutých s klientem je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.

3. Klient souhlasí s použitím osobních dat podle odstavce 1.

V. Jurisdikce

se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu WHS bez ohledu na sídlo/bydliště Objednatele/Klienta.

Všechny eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany hotelu ALBELLUS včetně souvisejících služeb hotelu ALBELLUS se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu hotelu ALBELLUS bez ohledu na sídlo/bydliště Klienta.

Veškeré sporné otázky budou hotel ALBELLUS a Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014


   

Najít pokoj:
Příjezd:
Odjezd:Pro rezervaci po telefonu
nebo zrušení rezervace
volejte +420 774 525 225.

Check-in: 14:00
Check-out: 11:00Speciální nabídky

► PŘÍMÉ REZRVACE
při rezervaci přes poptávkový formulář zde na webu, e-mail či telefon

máte snídani v ceně
+ wifi a parkování
zdarma!


BUSINESS PROGRAM
pro smluvní klientelu

DLOUHODOBÉ  PRONÁJMY
 cena od 700,-Kč / noc / osoba

DOMÁCÍ MAZLÍČCI VÍTÁNI
100,-Kč (malé plemeno)
200,-Kč (střední plemeno)
300,-Kč (velké plemeno)
Cenu určí recepce.

Slevy, akční a pultové ceny neplatí v době konání veletrhů a Grand prix.
Změna cen vyhrazena.
Fotogalerie

Jak se k nám dostaneteKontaktní formulář
 
 
 
Obchodní a storno podmínky HOTEL ALBELLUS
Rokycanova 21, Brno 615 00
tel.: +420 774 525 225
recepce@hotelalbellus.cz

Hotel Albellus Copyright 2015  |  All rights reservedpowered by rbdesign.cz