Menu ▼Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb hotelem ALBELLUS podrobně upravují podmínky o poskytování služeb v hotelu ALBELLUS.

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti ŽLTC s.r.o. – provozovna HOTEL ALBELLUS, je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v hotelu ALBELLUS. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou o ubytování či potvrzením rezervace, ve kterém je uvedeno jinak. Potvrzením rezervace hotelu ALBELLUS, resp. Objednávky Klienta – uznává Klient následující Všeobecné obchodní podmínky za závazné pro všechna plnění související s předmětem Všeobecných obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena obchodní smlouva nebo není určeno jinak přímo v potvrzení rezervace.
Osoba, která využívá naše služby, souhlasí s použitím osobních údajů v souladu se zákonem.

I. Objednávka, potvrzení rezervace

Objednávka hotelového pobytu lze vytvořit písemně, telefonicky, osobně či přes webové rozhraní:

www.hotelalbellus.cz
e-mail: recepce@hotelalbellus.cz
Hotel ALBELLUS, Rokycanova 4358/21, Brno, 615 00
tel:+420 774 525 225

Objednávku hotel ALBELLUS potvrdí do 24 hod. po obdržení objednávky rezervace ubytování e-mailem, pokud není dohodnuto jinak.

V potvrzení objednávky hotel ALBELLUS uvede, zda požaduje garanci, zaplacení zálohy a v jaké výši; zda se jedná o vratnou či nevratou zálohu. Údaje pro platbu jsou zasílány především jako zálohová faktura se splatností.
Při ubytování je vždy vyžadován průkaz totožnosti nebo pas. Nelze se ubytovat na jiný doklad.
Občani, kteří podléhají vízové povinnosti musí předložit platné vízum.

Přistýlky jsou na vyžádání a musejí být potvrzeny hotelem.

Pokud se jedná o rezervaci, u které je vyžadována záloha, pak Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že rezervace se stává platnou teprve okamžikem uhrazení zálohy uvedené v potvrzení objednávky, a že je nevratná.Není-li záloha uhrazena v termínu uvedeném na potvrzení rezervace, hotel ALBELLUS má za to, že objednávka byla klientem zrušena.

II. Ceny, platby a stornopodmínky

Klient se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté hotelem ALBELLUS cenu stanovenou recepcí při vytvoření rezervace a potvrzenou v potvrzení rezervace, které je klientovi zasláno e-mailem. Pokud si klient nepřeje zaslat potvrzení rezervace, platná je cena, kterou sdělí recepce při příjezdu klienta. Změna cen za služby v průběhu roku je vyhrazena, avšak jednou potvrzená cena klientovi se nemění.
Klient se zavazuje poskytnout hotelu ALBELLUS (požaduje-li to hotel ALBELLUS) zálohu ve výši a termínu splatnosti stanovených v Potvrzení rezervace, kde je uvedeno, zda se jedná o zálohu vratnou či nevratnou. Nebude-li záloha Klientem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si hotel ALBELLUS právo zrušit sjednanou rezervaci. Taktéž se klient zavazuje poskytnout hotelu údaje kreditní karty (požaduje-li to hotel ALBELLUS), které slouží jako garance rezervace a vztahují se na ni stornopodmínky, jenž jsou uvedeny níže v těchto podmínkách nebo přímo v potvrzení rezrvace, které je vždy nadřazeno těmto všeobecným podmínkám.
Údaje o kreditní kartě jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj a karta bude použita k předautorizaci či přímému stržení částky za ubytování, pokud je tak sjednáno v potvrzení rezrvace.

Garance rezervace:
rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 18.00 hod v den příjezdu. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu je Klient povinnen oznámit tuto skutečnost do 15.00 v den příjezdu.
Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet hotelu ALBELLUS, jež je uveden na daňovém dokladu.
Po dohodě s hotelem ALBELLUS má Klient možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či platební kartou. Platí se však vždy při příjezdu, pokud není v potvrzení rezervace dohodnuto jinak.

Pokud byla dohodnuta platba za již využijé služby se splatností, pak dostane-li se Klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má hotel ALBELLUS právo uplatnit Klientovi vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

Hotel ALBELLUS si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené v Potvrzení rezervace. Ceny v měně EUR budou kalkulovány kurzem stanoveným hotelem platným ke dni poskytnutí služby. Hotel ALBELLUS akceptuje pouze měnu CZK a EUR. Při platbě v € hotel vrací zpět České Koruny a to: 1€ = 24 CZK. Pokud byla rezervace provedena v €, pak je do české měny převedeno jako 1€ = 27,-. Hotel si vyhrazuje právo měnit tyto kurzy, avšak aktuální kurz je vždy vyvěšen na recepci hotelu.

Storno objednávky je nutno učinit nejlépe v písemné formě. Hotel ALBELLUS je povinnen přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.
Rezervaci je možné zrušit, nejpozději do 24 hodin před příjezdem (do 15:00), pokud již v potvrzení rezervace nebylo stanoveno jinak např.: nonrefundable/nevratná cena, nevratná záloha, garantovaná rezervace bez možnosti storna, storno zdarma 1 měsíc před příjezdem apod. Pozdější zrušení rezervace a neubytování se v rezervovaném termínu bude účtován 100% částky každého z objednaných pokojů.

Stornopodmínky pro zálohové faktury – pokud si klient přeje platit dopředu na zálohovou fakturu, bude mu zaslána společně s potvrzením rezervace v případě, že hotel uzná tuto variantu jako možný způsob úhrady objednaných služeb. Tato uhrazená zálohová faktura je nevratná, pokud není určeno jinak. Pokud není v termínu uhrazena, automaticky je rezervace stornována.

Stornopodmínky pro období veletrhů ( např.: Amper, IBF a MSV, Grand prix v Brně):
Rezervaci je možné zrušit pouze písemně, nejpozději do 1 měsíce před příjezdem (do 15:00). Pozdější zrušení rezervace a neubytování se v rezervovaném termínu bude účtováno 50% z celkové částky rezervace. Požadována je v tomto případě úhrada zálohy ve výši nejméně 50% z celkové ceny rezervace – ta je v tomto případě nevratná.

III. Další ujednání

Hotel je oprávněn zrušit pobyt z následujících důvodů:
Pokud klient pobyt/zálohu nezaplatí řádně a včas nebo pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti.
Hotel může hostovi ukončit pobyt, a to bez finanční náhrady v případě, že hrubým způsobem poruší hotelový řád, taktéž může žádat finanční kompenzaci za škody jím způsobené. O výši kompenzace rozhoduje hotel.
V případě zrušení smlouvy z důvodů neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci) se storno poplatek neúčtuje. V případě zásahu vyšší moci není Klient oprávněn uplatňovat vůči hotelu ALBELLUS žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Potvrzení rezervace a potvrzení informací ohledně rezervace v emailu jsou nadřazeny těmto všeobecným obchodním a stornopodmínkám hotelu ALBELLUS.

Hotelový řád je je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních a stornopodmínek hotelu ALBELLUS. Jeho verze v českém jazyce je nadřazena jazykovým mutacím. Pokud je tedy v cizojazyčných mutacích rozdíl, platná je verze v českém jazyce.

Zřízením rezervace a ubytováním se v hotelu Albellus*** souhlasíte se zpacováním svých osobních údajů, přičem hotel Albellus tyto údeje nebude předkládat dalším stranám a bude s nimi zacházet zákonným způsobem, budou respektována všechna Vaše práva a naše povinnosti, které ukládá GDPR.
IV. Jurisdikce

Všechny eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany hotelu ALBELLUS včetně souvisejících služeb hotelu ALBELLUS se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu hotelu ALBELLUS bez ohledu na sídlo/bydliště Klienta.

Veškeré sporné otázky budou hotel ALBELLUS a Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018Speciální nabídky

► DÁRKOVÝ POUKAZ
na Vaše přání 

 

BUSINESS PROGRAM
pro smluvní klientelu

DLOUHODOBÉ  PRONÁJMY
 cena dohodou

DOMÁCÍ MAZLÍČCI VÍTÁNI
100,-Kč (malé plemeno)
200,-Kč (střední plemeno)
300,-Kč (velké plemeno)
Cenu určí recepce.

Slevy, akční a pultové ceny NEPLATÍ v době konání veletrhů a Grand prix.
Změna cen vyhrazena.
Fotogalerie

Jak se k nám dostaneteKontaktní formulář
 
 
 
Obchodní a storno podmínky HOTEL ALBELLUS
Rokycanova 21, Brno 615 00
tel.: +420 774 525 225
recepce@hotelalbellus.cz

Hotel Albellus Copyright 2015  |  All rights reservedpowered by rbdesign.cz